آیا تاکنون در زمینه کسب وکارهای نو سرمایه گذاری داشته اید؟ *