امکانات مرکز به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود. امکانات عمومی مرکز شامل لابراتوارها، فضای کار اشتراکی، اتاق جلسات، اینترنت پرسرعت، مرکز تندرستی مجهز، ارتباط با آزمایشگاه ها و کارگاه‌های پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران است و امکانات اختصاصی شامل مشاوره، منتورینگ، حمایت مالی با توجه به سطح فناوری ایده و طرح ارائه شده می باشد.